Norsk filmlydforening

Norsk filmlydforening er en interesseorganisasjon for lydbransjen i Norge med hensikt å styrke, samle og dele de tekniske, kunstneriske og historiefortellende ferdighetene til miljøet. 

Foreningen består av et styre og betalende medlemmer som har kompetanse innen film, tv, spill og VR.

Vi arrangerer fagrelaterte seminarer, masterclasses og paneldebatter, samt den sosiale møteplassen "Lydøl" hver måned. Har du forslag til seminarer eller andre arrangementer? Ta kontakt her.

 

NFLF Vedtekter

§1 Formål
STATUTTER
for
Norsk filmlydforening
NFLF

Vedtatt på stiftelsesmøte 10. april 2008

Norsk filmlydforening er en ideell organisasjon som skal fremme kvalitet i norsk audiovisuell produksjon med særlig henblikk på kvalitet i lydproduksjonen. Dette gjelder så vel kunstnerisk, som teknisk og produksjonsmessig.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§2
Medlemskap


Alle med tilknytning til audiovisuell produksjon og med interesse for foreningens formål kan søke medlemskap i foreningen. Søknader om medlemskap behandles av styret.

Æresmedlemmer
Alle medlemmene kan foreslå fortjente personer til æresmedlemskap i NFLF. Beslutning om æresmedlemskap tas av generalforsamlingen og krever 2/3 flertall.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§3
Administrasjon

Styret
Foreningens styre velges på generalforsamlingen for ett år av gangen, og består av 7 eller 8 representanter. Blant styremedlemmene skal styret oppnevne styreleder og kasserer.

Styreleders og kassererens navn og funksjonstid skal bekjentgjøres på foreningens internettsider. Det sittende styret bærer ansvar for kontinuitet i styreleder- og kassererfunksjonen.

Styrevedtak avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styret disponerer foreningens midler og fastsetter foreningens budsjett innenfor de rammer som generalforsamlingen vedtar.

Revisor
Generalforsamlingen skal oppnevne en revisor som skal gjennomgå foreningens økonomiske disposisjoner og rapportere til neste generalforsamling.

Komitéer
En valgkomité, bestående av 3 medlemmer skal velges på generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal utarbeide forslag til kandidater til foreningens styre og andre tillitsverv innen fastsatt frist før neste generalforsamling.

Det tilligger også valgkomiteen å informere foreningens medlemmer om deres forslagsrett til kandidater til tillitsverv.

Generalforsamlingen og styret kan opprette komiteer både i forhold til prosjekter og drift dersom dette ansees hensiktsmessig. Slike komiteer rapporterer til styret, eller til den styret bemyndiger.

Kontingent
Generalforsamlingen fastsetter foreningens medlemskontingent. Medlemskap i foreningen løper inntil det skriftlig sies opp.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§4
Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ, og avholdes normalt innen utgangen av mars. Møtetidspunkt kunngjøres minimum 4 uker før møtet. Sakspapirer sendes ut minst 1 uke før møtet, og skal inneholde følgende:

Årsberetning
Revidert regnskap Innsendte forslag Valgkomiteens innstilling

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer og har følgende dagsorden:

Årsberetning Revidert regnskap Innsendte forslag Valg

Alle medlemmer har stemmerett. Valg avgjøres med alminnelig flertall. Lovendringer, behandling av ikke utsendte forslag krever 2/3 flertall.

Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling dersom styret eller 25% av medlemmene krever dette.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§5
Foreningens aktiva

Foreningens inntekter består av medlemskontingenter samt privat og offentlig støtte, og skal finansiere foreningens drift og aktiviteter.

Regnskapsåret løper fra generalforsamling til generalforsamling. Styret legger frem fullt regnskap for sitt styreår på generalforsamlingen, og innvilges ansvarsfrihet dersom regnskapet godkjennes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§6
Oppløsning

Generalforsamlingen kan oppløse foreningen dersom det finnes 2/3 flertall for dette. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler en annen passende sammenslutning utpekt av årsmøtet.